REGULAMIN EVENTU

1

1.ZLOT JEST IMPREZĄ NIEKOMERCYJNĄ ORGANIZOWANĄ PRZEZ VOLKSTEAM

2

1.NINIEJSZY REGULAMIN OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW, KTÓRZY BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W ZLOCIE.
2.UDZIAŁ W DOWOLNEJ CZĘŚCI ZLOTU OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.
3.NIEDOSTOSOWANIE SIĘ DO NINIEJSZEGO REGULAMINU ZLOTU SKUTKOWAĆ BĘDZIE UPOMNIENIEM, A W PRZYPADKU PONOWNEGO ZŁAMANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU TRWAŁYM I NIEODWRACALNYM WYDALENIEM Z TERENU ZLOTU BEZ PRAWA ZWROTU PONIESIONYCH KOSZTÓW. W PRZYPADKU ZDARZEŃ ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU I ŻYCIU UCZESTNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO WEZWANIA POLICJI.

3

ILEKROĆ W REGULAMINIE JEST MOWA O:
1.TERENIE ZLOTU – NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ WYDZIELONE TERENY I INNE MIEJSCA OZNACZONE W SPECJALNY SPOSÓB.
2.UCZESTNIKIEM ZLOTU JEST:
A)OSOBA POSIADAJĄCA SAMOCHÓD LUB BĘDĄCA PASAŻEREM KIEROWCY, KTÓRA  OTRZYMUJE BILET POTWIERDZAJĄCY PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZLOCIE.
B)KAŻDA INNA OSOBA, KTÓRA NABĘDZIE BILET UPOWAŻNIAJĄCY DO WSTĘPU NA TEREN ZLOTU.
3.ORGANIZATORZY – NALEŻY PRZEZ TO ROZUMIEĆ VOLKSTEAM

4

TERMIN I MIEJSCE ZLOTU:
1.ZLOT BALTIC TREFFEN ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 19– 20 CZERWCA 2021 ROKU.
ROZPOCZĘCIE ZLOTU  19 CZERWCA  (SOBOTA) O GODZINIE 10:00.
ZAKOŃCZENIE ZLOTU 20 CZERWCA (NIEDZIELA) O GODZINIE 15:00
MIEJSCE ZLOTU: PRZYSTAŃ MARINA W USTCE
2.ZLOT VOLKSTREFFEN ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 14– 15 SIERPNIA 2021 ROKU.
ROZPOCZĘCIE ZLOTU  14 SIERPNIA  (SOBOTA) O GODZINIE 09:00.
ZAKOŃCZENIE ZLOTU 15 SIERPNIA (NIEDZIELA) O GODZINIE 15:00
MIEJSCE ZLOTU: OŚRODEK TURYSTYCZNY WARZENKO

5

1.WARUNKIEM UCZESTNICZENIA W ZLOCIE JEST UISZCZENIE WSZELKICH OPŁAT ZWIĄZANYCH Z POBYTEM NA TERENIE ZLOTU ORAZ POSIADANIE WAŻNEGO BILETU UPOWAŻNIAJĄCEGO DO PRZEBYWANIA NA TERENIE ZLOTU.
 JEŚLI KIEROWCA NIE PRZYJEDZIE NA ZLOT W WYZNACZONYM TERMINIE KOSZTY NIE SĄ ZWRACANE.
(KAŻDY UCZESTNIK KTÓRY PRZYJEDZIE NA NOC JUŻ W PIĄTEK PONOSI DODATKOWĄ OPŁATĘ ZA NOCLEG.)
5.BILET UPOWAŻNIA DO PRZEBYWANIA NA TERENIE ZLOTU TAKŻE PO ZAPADNIĘCIU ZMROKU, UDZIAŁU W IMPREZACH I KONKURSACH ORGANIZOWANYCH NA ZLOCIE.
6.WYJAZD POJAZDEM MECHANICZNYM Z TERENU ZLOTU JEST KATEGORYCZNIE ZAKAZANY W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY.

(za wyjątkiem wyznaczonych sesji zdjęciowych)

7.KAŻDY UCZESTNIK MA OBOWIĄZEK NOSIĆ IDENTYFIKATOR  PRZY SOBIE I OKAZYWAĆ GO NA ŻĄDANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH.
8.ZABRANIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI ODDAWANIA I PRZEKAZYWANIA IDENTYFIKATOR INNEJ OSOBIE.
9.IDENTYFIKATORY WYDAWANE SĄ TYLKO JEDEN RAZ. W PRZYPADKU ZAGUBIENIA, BĄDŹ ZNISZCZENIA NIE BĘDZIE WYDAWANY DUPLIKAT.
10.W PRZYPADKU BRAKU IDENTYFIKATORA, POSIADANIA INNEGO NIŻ WYMAGA ORGANIZATOR LUB UZASADNIONYCH PODEJRZEŃ CO DO JEGO WAŻNOŚCI UCZESTNIKOWI NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO PRZEBYWANIA NA TERENIE ZLOTU.

6

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZLOTU:
1.WSZYSCY UCZESTNICY ZLOTU ZOBOWIĄZANI SĄ DO BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA POLECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ ORGANIZATORA ZLOTU.
2.PRZESTRZEGANIE REGULAMINU ZLOTU, ZASAD RUCHU DROGOWEGO, PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH ORAZ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH.
3.KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZACHOWANIA CZYSTOŚCI W MIEJSCU POBYTU.
4.UCZESTNICY WINNI ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ W ZWIĄZKU Z OBECNOŚCIĄ NA TERENIE ZLOTU POJAZDÓW MECHANICZNYCH. ORGANIZATORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE URAZY, KTÓRYCH UCZESTNICY MOGLI DOZNAĆ PODCZAS TRWANIA ZLOTU.
5.UCZESTNICY PRZEBYWAJĄCY NA ZLOCIE W TOWARZYSTWIE ZWIERZĄT ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA WSZELKICH WYMAGANYCH PRAWEM ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA. JEDNOCZEŚNIE ODPOWIADAJĄ ONI ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PODOPIECZNYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

7

1.NA TERENIE ZLOTU OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI DO 5 KM/H.
2.NAKAZUJE SIĘ ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI ORAZ USTANAWIA SIĘ BEZWZGLĘDNY ZAKAZ W SZCZEGÓLNOŚCI: „PALENIA GUMY”, ŚCIGANIA SIĘ ORAZ INNYCH  NIEBEZPIECZNYCH MANEWRÓW POZA MIEJSCAMI SPECJALNIE DO TEGO WYZNACZONYMI.

8

1.JAKAKOLWIEK PRÓBA URUCHOMIENIA POJAZDU MECHANICZNEGO PRZEZ OSOBĘ BĘDĄCĄ POD WPŁYWEM ALKOHOLU SKUTKOWAĆ BĘDZIE NATYCHMIASTOWYM ODEBRANIEM PRZEZ ORGANIZATORA KLUCZYKÓW OD POJAZDU DO CZASU WYTRZEŹWIENIA, LUB W PRZYPADKU ODMOWY WYDANIA KLUCZYKÓW, NATYCHMIASTOWYM USUNIĘCIEM Z TERENU ZLOTU I WEZWANIEM POLICJI. DOTYCZY TO ZWŁASZCZA SYTUACJI, KIEDY OSOBA NIETRZEŹWA URUCHAMIAJĄC SAMOCHÓD SPOWODOWAŁABY REALNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW ZLOTU.
9
ZABRANIA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:
1.ZABRANIA SIĘ POD KONSEKWENCJAMI ZAWARTYMI W §2 PKT. 3 WNOSZENIA NA TEREN ZLOTU: NARKOTYKÓW I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, MATERIAŁÓW ORAZ PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH, BRONI PALNEJ.
2.ZABRANIA SIĘ POD KONSEKWENCJAMI ZAWARTYMI W §2 PKT. 3. NINIEJSZEGO REGULAMINU, NARUSZANIA NIETYKALNOŚCI FIZYCZNEJ INNYCH UCZESTNIKÓW ZLOTU, JAK I OSÓB POSTRONNYCH, A TAKŻE DEWASTACJI MIENIA RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO, JAK RÓWNIEŻ ŚRODOWISKA NATURALNEGO W MIEJSCU TRWANIA ZLOTU.

10

1.UCZESTNICY MAJĄ PRAWO DO WNOSZENIA NA TEREN ZLOTU NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INNYCH, TYLKO I WYŁĄCZNIE W OPAKOWANIACH PLASTIKOWYCH I W PUSZKACH.

11

1.UCZESTNICY MAJĄ PRAWO DO WSZELKIEJ POMOCY ZE STRONY ORGANIZATORÓW DOTYCZĄCEJ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z FORMALNYM POBYTEM NA TERENIE ZLOTU.
2.OSOBĄ KOORDYNUJĄCĄ Z RAMIENIA EKIPY VOLKSTEAM JEST KRZYSZTOF HEINA [KRIS] ORAZ  KRYSTIAN KŁOS [BOSSI] – KONTAKT MAILOWY NA ADRES: KONTAKT@VOLKSTEAM.PL

12

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONKURENCJI I ICH PRZESTRZEGANIE.
1.KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ JEGO AKCEPTACJI WYRAŻONEJ PODPISEM NA LIŚCIE UCZESTNIKÓW POD RYGOREM WYKLUCZENIA Z KONKURENCJI.
2.KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO BEZWZGLĘDNEGO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ OSOBOM PROWADZĄCYM KONKURENCJE POD RYGOREM §2 PKT. 3 NINIEJSZEGO REGULAMINU.
5.ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYKLUCZENIA Z ZAWODÓW UCZESTNIKA, CO DO KTÓREGO ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE NARUSZYŁ ZASADY NINIEJSZEGO REGULAMINU, A USTALENIE WW. NARUSZENIA NIE JEST MOŻLIWE W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM.
6.ORGANIZATORZY MAJĄ PRAWO ZABRONIĆ UCZESTNICZENIA W ZAWODACH KAŻDEMU, KOGO ZACHOWANIE MOGŁOBY WPŁYNĄĆ NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW I WIDZÓW.
7.UCZESTNICTWO W KONKURENCJACH JEST DOBROWOLNE I ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW.
8.W MIEJSCU PRZEZNACZONYM DO ZAWODÓW OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU I ZAŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, POD RYGOREM §2 PKT. 3 NINIEJSZEGO REGULAMINU I WEZWANIA POLICJI.
9.UCZESTNICY NIE MOGĄ BYĆ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH POD RYGOREM §2 PKT. 3 NINIEJSZEGO REGULAMINU.
10.PRAWO UCZESTNICZENIA W ZAWODACH MAJĄ UCZESTNICY ZLOTU POSIADAJĄCY WAŻNY BILET WSTĘPU NA TEREN ZLOTU..
11.CHĘĆ UDZIAŁU W KONKURENCJACH NALEŻY ZGŁOSIĆ ORGANIZATOROWI W SPECJALNIE DO TEGO WYZNACZONYM MIEJSCU..
12.UCZESTNIK ZLOTU, BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURENCJACH JEST NIM WYŁĄCZNIE KIEROWCA/WŁAŚCICIEL POJAZDU I TYLKO ON ZDOBYWA PUNKTY W POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJACH.
13.O ZAJĘTYM MIEJSCU DECYDUJE ILOŚĆ PUNKTÓW ZDOBYTYCH PRZEZ KIEROWCĘ.
14.NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ SĘDZIÓW I OSÓB PROWADZĄCYCH ZAWODY.

13

1.ORGANIZATORZY IMPREZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE NA TERENIE IMPREZY.
2.ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DOKONANIA ZMIAN W PRZEBIEGU IMPREZY Z POWODÓW NIEPRZEWIDZIANYCH.
3.ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO ZMIANY PROGRAMU POD WZGLĘDEM ARTYSTYCZNYM I CZASOWYM BEZ UPRZEDNIEJ KONSULTACJI I REKOMPENSATY.

14

1.WSZELKIE SPRAWY NIE OBJĘTE NINIEJSZYM REGULAMINEM POZOSTAJĄ W GESTII INTERPRETACJI PRZEZ ORGANIZATORA ZLOTU.
2.ZA ZACHOWANIE UCZESTNIKÓW ZARÓWNO NA, JAK I POZA TERENEM ZLOTU ORGANIZATORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI. OZNACZA TO, ŻE KAŻDY UCZESTNIK ZLOTU PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ I KARNĄ ZA WŁASNE ZACHOWANIE.
3.ORGANIZATORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE STRATY I SZKODY W STOSUNKU DO UCZESTNIKÓW IMPREZY ORAZ ICH SPRZĘTU, JAK I ZA SZKODY I STRATY SPOWODOWANE POŚREDNIO I BEZPOŚREDNIO W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH.
4.ORGANIZATORZY DOŁOŻĄ WSZELKICH STARAŃ, ABY WSZYSCY UCZESTNICY ZLOTU BYLI ZADOWOLENI, JEDNAKŻE KAŻDY UCZESTNIK ZLOTU ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU IMPREZY POD GROŹBĄ USUNIĘCIA Z TERENU ZLOTU.
Przewiń do góry